Gizlilik
 
 
 

 

  kimlazim Gizlilik Politikası'na hoşgeldiniz !       

 

Aşağıda belirtilen durumlarda kimlazim, "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü

kişilere açıklayabilir. Bu haller sınırlı sayıda olmak üzere;

1· Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük,Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından

çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2· kimlazim'ın kullanıcılarla akdettiği "kimlazim'ın kurumsal Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin

gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak gayesiyle;

3· Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir tahkikak, araştırma veya soruşturmanın

yürütümü gayesiyle kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4·   Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu durumlardır.

kimlazim.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve

gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına

girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı

ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Hizmetlerimizin çoğu, başka kullanıcılarla bilgi paylaşmanıza olanak tanır. Herkese açık olarak bilgi

paylaştığınızda, bunun arama motorları tarafından dizine eklenebileceğini unutmayın. Kullanıcının ''site''de

paylaştığı bilgilere tüm kullanıcılara açıktır.

kimlazim, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "site"de yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

5.1 “KİMLAZİM”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin
eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “KİMLAZİM'' "Üye"lere
ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
 
5.2. “KİMLAZİM”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen
ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde
ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve
bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya
gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı
zamanda sahibinden.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar
araştırmaları yapmak için “KİMLAZİM''in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir
ve kullanılabilir. “KİMLAZİM''ın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere,
Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.
 
6. Fikri Mülkiyet Hakları
 
"Üye"ler, "KİMLAZİM" hizmetlerini, "KİMLAZİM'' bilgilerini ve "KİMLAZİM'' in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak,
işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "KİMLAZİM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına
izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "KİMLAZİM'' tarafından sarahaten izin
verilen durumlar haricinde "KİMLAZİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya
bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 
7. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri
 
"KİMLAZİM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği
herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri,
“Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte
kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı
beyanları ile değiştirilemez.
 
8. Mücbir Sebepler
 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "KİMLAZİM'' işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden
herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,
"KİMLAZİM'' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için
"KİMLAZİM"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan,
savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları
ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "KİMLAZİM"in gerekli özeni göstermesine rağmen
önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
 
9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan
hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç
olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her
türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
10. "KİMLAZİM'' Kayıtlarının Geçerliliği
 
"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "KİMLAZİM"in kendi veritabanında, sunucularında
tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar
kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"KİMLAZİM'' i yemin teklifinden beri
kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
 
11. Yürürlük
 
İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir
parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile
elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği,
mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.